Polska Żegluga Morska

http://www.bip.polsteam.com/pzm/status-prawny-i-struktu/4248,Status-prawny-i-struktura-wlasnosciowa.html
01.03.2024, 02:42

Status prawny i struktura własnościowa

 1. Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000111050, NIP: 8510205662, REGON: 000144940, zostało utworzone zarządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 2 stycznia 1951 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: „Polska Żegluga Morska”, działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U.2020.1644 t.j. z dnia 2020.09.24);
  2. ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U.2015.1543 t.j. z dnia 2015.10.05);
  3. ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.2020.1998 t.j. z dnia 2020.11.12);
  4. Zarządzenia Nr 8 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu przedsiębiorstwa Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe do obowiązujących przepisów (Dz.Urz.MGMiŻŚ.2019.8 z dnia 2019.02.22);
  5. Statutu Przedsiębiorstwa Państwowego Polska Żegluga Morska;
  6. Statut Samorządu Załogi PŻM P.P.
  7. Regulaminu Organizacyjnego PŻM P.P.;
 2. W zarządzaniu PŻM P.P. uczestniczy załoga przedsiębiorstwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U.2015.1543 t.j. z dnia 2015.10.05).
 3. Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się przedsiębiorcą posiadającym osobowość prawną. Organy przedsiębiorstwa samodzielnie podejmują decyzje oraz organizują działalność we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami prawa i w celu wykonania zadań przedsiębiorstwa.

Organy państwowe mogą podejmować decyzje w zakresie działalności przedsiębiorstwa państwowego tylko w wypadkach przewidzianych przepisami ustawowymi.

 1. PŻM P.P. działa na zasadach ogólnych, występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na zasadach racjonalnej gospodarki, samofinansowania oraz rachunku ekonomicznego. Przedsiębiorstwo prowadzi rzetelną rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie bilans. Bilans przedsiębiorstwa podlega weryfikacji przez państwowe organy kontroli na zasadach określonych w przepisach szczególnych. Przedsiębiorstwo państwowe może podjąć działalność w dziedzinie nieprzewidzianej w akcie o jego utworzeniu. Jeżeli podjęcie nowej działalności prowadzi do zaniechania lub znacznego ograniczenia działalności przewidzianej w akcie o utworzeniu przedsiębiorstwa, organ założycielski może zobowiązać przedsiębiorstwo do zaprzestania nowej działalności. Podjęcie nowej działalności podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Siedzibą PŻM P.P. jest Szczecin.
 3. Organem założycielskim przedsiębiorstwa jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej. Organ założycielski dokonuje kontroli i oceny działalności przedsiębiorstwa oraz pracy dyrektora. Organ założycielski ma prawo władczego wkraczania w sprawy przedsiębiorstwa tylko w wypadkach przewidzianych przepisami ustawowymi.

Metadane

Data publikacji : 07.01.2021
Data modyfikacji : 23.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Polska Żegluga Morska
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Spychała

Opcje strony