Polska Żegluga Morska

Aktualnie znajdujesz się na:

Przetarg na sprzedaż samochodu marki Mazda

POLSKA  ŻEGLUGA  MORSKA

Przedsiębiorstwo Państwowe

w Szczecinie, Pl. Rodła 8

 

Ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu marki Mazda CX- 9

Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy.

Specyfikacja przedmiotu przetargu:

Marka i model

Mazda CX- 9

Nr rejestracyjny

ZS700KK

Nr identyfikacyjny (VIN)

JM3TCBEY3J0217193

Rok produkcji

2017

Data pierwszej rejestracji w Polsce

14.02.2019

Pojemność silnika

2488,00 ccm

Rodzaj paliwa

Benzyna

Przebieg w km.

170 114 km

 

Cena wywoławcza wynosi 104 700,00 zł (słownie złotych: sto cztery tysiące siedemset) brutto.

Oferty wraz z ceną należy składać do dnia 27.01.2023 roku, do godz. 15:30 w  siedzibie 
P.P. Polska Żegluga Morska 70-419 Szczecin  pl. Rodła 8 / pok. 1713/ w zaklejonych kopertach z dopiskiem  „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Mazda CX-9”

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 10 470,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

Polskiej Żeglugi Morskiej P.P.  w PKO S.A. VI O/Szczecin nr 53 1240 3972 1111 0000 4250 0281 do dnia 27.01.2023 r.

 

Oferty powinny zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta,

- w przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi, nazwę firmy i jej siedzibę, aktualny wypis z KRS dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji,

- dowód wpłaty wadium,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym pojazdu.

Wadium przepada na rzecz Polskiej Żeglugi Morskiej P.P w Szczecinie, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone przelewem bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta – zostanie zarachowane na poczet ceny. 

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Polskiej Żegludze Morskiej P.P. przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaofiarowali tę samą cenę.

Polska Żegluga Morska P.P. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania przetargu
bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez dokonania wyboru oferty.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 31.01.2023 roku w siedzibie Polskiej Żeglugi Morskiej P.P.

O wynikach przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni listownie na adres podany w ofercie.

Oferta złożona przez uczestników przetargu winna być wiążąca przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty złożenia oferty.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Sekcja Administracyjna Polskiej Żeglugi Morskiej P.P. - tel. (91) 35 94 858 w godz. 9.00 – 14.00.

Zdjęcia pojazdu są dostępne również na stronie internetowej Polskiej Żeglugi Morskiej P.P. (www.bip.polsteam.com) w zakładce Ogłoszenia.

Samochód można oglądać w dni robocze w godz. 9.00 - 14.00 w siedzibie przedsiębiorstwa, do dnia 27.01.2023 roku po uprzednim kontakcie telefonicznym z Sekcją Administracyjną ustalającym godzinę dokonania tej czynności. 

Metadane

Data publikacji : 13.01.2023
Data modyfikacji : 13.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Polska Żegluga Morska
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Jarota Biuro Dyrektora Naczelnego
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Spychała
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Spychała

Opcje strony

do góry