Polska Żegluga Morska

Aktualnie znajdujesz się na:

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

 OGŁOSZENIE NA WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe

z siedzibą w Szczecinie przy Placu Rodła 8, 70-419 Szczecin

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie:

 1. Badania sprawozdania finansowego Polskiej Żeglugi Morskiej P.P. (zwana dalej „Przedsiębiorstwem”) z siedzibą w Szczecinie, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „Ustawą” oraz sporządzenie sprawozdania z badania, za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. oraz 31.12.2024 r.
 1. Badania sprawozdań finansowych wskazanych poniżej spółek, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polskiej Żeglugi Morskiej P.P., sporządzonych zgodnie z przepisami „Ustawy” oraz sporządzenie sprawozdań z badania, za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. oraz 31.12.2024 r.
 1. Żegluga Polska SA z siedzibą w Szczecinie,
 2. PAZIM Sp. z o.o.  z siedzibą w Szczecinie,
 3. Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Szczecinie,
 1. Badania informacji finansowych specjalnego przeznaczenia spółek zagranicznych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polskiej Żeglugi Morskiej P.P., sporządzonych zgodnie z Grupowymi Instrukcjami Rachunkowości opartymi na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej UE oraz sporządzenie sprawozdań z badania, za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. oraz 31.12.2024 r.
 1. Badania informacji finansowych specjalnego przeznaczenia spółek zagranicznych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polskiej Żeglugi Morskiej P.P., sporządzanych zgodnie z przepisami „Ustawy” dla celów sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Polskiej Żeglugi Morskiej P.P. i Żeglugi Polskiej S.A. oraz sporządzanie sprawozdań z badania za rok obrotowy kończący się  31.12.2023 r. oraz 31.12.2024 r.
 1. Badanie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Żegluga Polska S.A., sporządzanego zgodnie z przepisami „Ustawy” oraz sporządzenie sprawozdania z tego badania za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. oraz 31.12.2024 r.
 1. Badanie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Polska Żegluga Morska P.P., sporządzonego zgodnie z przepisami ”Ustawy” oraz sporządzenie sprawozdania z tego badania, za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. oraz 31.12.2024 r.
 1.  Działania określone w punktach od 1 do 6 powyżej zwane są dalej Przedmiotem zamówienia.

Wymagane kluczowe terminy :

 1. Przekazanie sprawozdań z badania za lata obrotowe 2023-2024:
 1. Dla sprawozdania finansowego Polskiej Żeglugi Morskiej P.P. , Żeglugi Polskiej S.A., PAZIM Sp. z o.o., Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce do 5 marca następnego roku,
 2. Dla sprawozdań skonsolidowanych, wymienionych w pkt. 5 i 6 Przedmiotu zamówienia do 30 marca następnego roku,
 3. Dla informacji finansowych specjalnego przeznaczenia spółek, o których mowa w pkt 3 i 4, do 30 kwietnia następnego roku.

 

 1. Oczekiwany termin badania wstępnego sprawozdań finansowych oraz informacji finansowych specjalnego przeznaczenia za 9 m-cy 2023r.: 06.11-28.11.2023r. oraz za 9 m-cy 2024r.: 04.11-26.11.2024r.
 2. Oczekiwany termin badania ostatecznego sprawozdań finansowych oraz informacji finansowych specjalnego przeznaczenia  za rok 31.12.2023r.: 29.01 – 21.02.2024r. oraz za rok 31.12.2024r.: 27.01 – 21.02.2025r
 3. Oczekiwany termin badania sprawozdań skonsolidowanych za rok kończący się 31.12.2023: 19.02-20.03.2024 oraz za rok kończący się 31.12.2024: 19.02-20.03.2025r.

Od Wykonawcy oczekuje się:

 1. Przygotowania oferty w rozbiciu na poszczególne punkty Przedmiotu zamówienia (od 1 do 6) i dodatkowo odrębnie dla każdej ze spółek wymienionych w pkt 2 oraz spółek, o których mowa w pkt 3 i 4 Przedmiotu zamówienia oraz odrębnie za każdy rok sprawozdawczy,
 2. Gotowości udziału w spotkaniach Rady Pracowniczej Polskiej Żeglugi Morskiej P.P. w celu złożeniu stosownych wyjaśnień i informacji,
 3. Sporządzanie dla Dyrektora Naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej P.P.  informacji o wszelkich ryzykach, wątpliwościach oraz proponowanych udoskonaleniach w systemie rachunkowości, systemie kontroli wewnętrznej lub innych kwestii finansowych i operacyjnych, sporządzonych w formie tzw. listu i przekazanie jego do wiadomości Rady Pracowniczej,
 4. Gotowość udziału w spotkaniach Walnego Zgromadzenia Spółek, zatwierdzających sprawozdanie finansowe spółek,
 5. Sporządzanie dla poszczególnych Zarządów spółek informacji o wszelkich ryzykach, wątpliwościach oraz proponowanych udoskonaleniach w systemie rachunkowości, systemie kontroli wewnętrznej lub innych kwestii finansowych i operacyjnych, sporządzonych w formie tzw. listów do Zarządów  i przekazanie ich do wiadomości Rad Nadzorczych poszczególnych spółek,
 6. Gotowości udziału w spotkaniach Rad Nadzorczych spółek,
 7. Przygotowanie w języku angielskim sprawozdań z badania dla spółek , o których mowa w pkt.3 i 4  Przedmiotu zamówienia,
 8. Przygotowania dodatkowo w języku angielskim sprawozdań z badania dla spółek wymienionych w pkt. 1, 2 oraz z badania sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Żegluga Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Polska Żegluga Morska P.P.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków, które pozwalają na sporządzenie bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania,
 2. Informację o firmie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego,
 3. Wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach,
 4. Proponowaną cenę brutto i netto za realizację Przedmiotu zamówienia oraz sporządzanie pisemnych sprawozdań z badania, uwzględniającą wszystkie koszty związane z badaniem,
 5. Informacje dotyczące podmiotów, w których biegły rewident badał sprawozdania finansowe wraz z referencjami, w szczególności odnośnie podmiotów z branży, w której działa Polska Żegluga Morska P.P.,
 6. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,
 7. Wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji.

 

Termin, miejsce i sposób udzielania informacji dotyczących przygotowania oferty.

Informacje niezbędne do prawidłowego złożenia oferty, będą udzielane do dnia 06 września 2023r. do godz. 15.00 przez Głównego Księgowego PŻM P.P., tel. 91 35 94 001,

e-mail: alicja.osinska-cegielnik@polsteam.com 

Termin i miejsce składania ofert.

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 11 września 2023r. do godz.  15.00 w siedzibie Polskiej Żeglugi Morskiej – sekretariat, XXI piętro, z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa państwowego i grupy kapitałowej”.

 

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

Data i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi nie później niż do dnia 12 września  do godz. 15.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa w Szczecinie, przy Placu Rodła 8. Otwarcie ofert jest niejawne.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest zamówieniem publicznym i nie będzie prowadzone w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie w szczególności prawo do:

 1. Przedłużenia terminu składania ofert,
 2. Podjęcia decyzji o dopuszczeniu ofert częściowych,
 3. Rezygnacji z wybranych usług objętych Przedmiotem zamówienia,
 4. Negocjacji z wybranymi Oferentami, także w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu Przedmiotu zamówienia lub warunków umowy oraz zmiany lub uzupełnienia oferty przez Oferenta,
 5. Żądania od Oferentów złożenia wyjaśnień co do warunków oferty, w tym wskazanej ceny,
 6. Swobodnego wyboru Oferentów do dalszych negocjacji,
 7. Swobodnego wyboru Wykonawcy,
 8. Unieważnienia zamówienia i poszczególnych jego części na każdym etapie postępowania, również  bez podania przyczyny,
 9. Dokonywania poprawek oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych w ofertach.

Realizacja powyższych uprawnień Przedsiębiorstwa oraz wszelkich innych, związanych ze zmianą lub odwołaniem zaproszenia do składania ofert, nie będzie rodziła dla Przedsiębiorstwa żadnej odpowiedzialności prawnej lub finansowej. W szczególności Oferenci nie są uprawnieni  do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, w szczególności domagania się jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utraconych korzyści związanych z brakiem ich wyboru jako Wykonawców lub naprawienia innej szkody związanej ze swoim udziałem w postępowaniu wywołanej niniejszym zaproszeniem do składania ofert.

Ostateczne wyłonienie biegłego rewidenta w wyniku zaproszenia do składania ofert dokonane zostanie przez Radę Pracowniczą Polskiej Żeglugi Morskiej P.P. do dnia 29 września 2023r.

[1] Wskazane terminy mogą ulec zmianie.

Metadane

Data publikacji : 25.08.2023
Data modyfikacji : 25.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Polska Żegluga Morska
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Osińska Cegielnik Pion Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Spychała
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Spychała

Opcje strony

do góry